Провери дали во веста се почитуваат новинарските стандарди

Прочитај ја веста и обиди се да одговориш на прашањата во квизот. Дознај дали авторот на веста ги почитувал новинарските принципи и стандарди и зошто „да“ или зошто „не“.