Инфографици

Обрати се на вистинското место

Обрати се на вистинското место

Погледнете каде може да се обратите доколку забележите непрофесионално и неетичко известување, злоупотреба на вашите лични податоци, несоодветно означени телевизиски...

Како да поднесеш жалба до СЕММ?

Како да поднесеш жалба до СЕММ?

Забележа плагијаторство, говор на омраза, дискриминирачка содржина и нарушување на приватност во новинарски текст или прилог. Не знаеш каде да...

Како да поднесеш претставка до АВМУ?

Како да поднесеш претставка до АВМУ?

Забележа несоодветно категоризирана програма на телевизија, содржини кои дискриминираат и повредуваат нечии права, нарушување на правилата за рекламирање. Се прашуваш...