ДОВЕРЛИВ МЕДИУМ – ВЕСТ БЕЗ ПОТВРДА

Треба ли да им веруваме на релевантни, докажани медиуми, иако пласираат непотврдена вест?