Како медиумите и граѓанските организации успешно да соработуваат?