Кои се поверодостојни пишаните или електронските медиуми?

Веродостојноста на медиумот не зависи од видот на медиумот туку од начинот на кој известува односно дали ги почитува новинарските стандарди, дали дава проверени информации, ги преставува ли сите гледишта во приказната итн. Погледнете го одговорот на Марина Тунева од Советот на етика во медиумите и дознајте како може да препознаете дали еден медиум известува професионално.